Regulamin stowarzyszenia PFAA

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn. Polish Field Archery Association/Polska Federacja Łucznictwa Terenowego

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Polish Field Archery Association/Polska Federacja Łucznictwa Terenowego i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo

o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz postanowienia

niniejszego Regulaminu.

5.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

7. Celem działania Stowarzyszenia jest popularyzacja łucznictwa terenowego organizowanego w naturalnych warunkach terenowych

 8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) działalność edukacyjną i informacyjną związaną z uprawianiem łucznictwa terenowego.

2) upowszechnianie standardów łucznictwa terenowego w zakresie bezpieczeństwa, zasad rywalizacji i organizacji zawodów łuczniczych opracowanych i przyjętych przez International Field Archery Association.

3) organizowanie zawodów łucznictwa terenowego,

4) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,

5) reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec organizacji międzynarodowych w tym International Field Archery Association,

6) propagowanie sportu, łucznictwa terenowego i aktywnego wypoczynku wśród dorosłych, dzieci i młodzieży

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem

polskim lub cudzoziemcem.

10. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji

o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do

Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się

za pośrednictwem Zarządu.

11. 1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:

1) śmierci członka,

2) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:

1) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

2) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,

3) działania na szkodę Stowarzyszenia,

4) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 12 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 12 miesięcy.

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

12. 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 członków Zarządu. Na funkcję Prezesa wybiera Zebranie Członków.

2. Zarząd powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.

13. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,

uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują

pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy

składu organu.

14. 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.

2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

15. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.
  2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia.
  4. Przyjmowanie i pozbawianie członkostwa.
  5. Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
  6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
  7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
  8. Zwoływanie Zebrań Członków.
  9. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

16. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa.

17. 1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,

zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

18. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.